Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údaj

na základnaízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR" ) a na základzákona . 101/2000 Sb. uveejuje níe uvedenSprávce následující oznámení o nakládaní a ochranosobních údaj.

I.

Správce

I.1. V souvislosti s osobními údaji uvedenmi v tomto dokumentu je jejich Správcem, ve smyslu l. 4 bodu 7 GDPR, ProIZS CZ s.r.o., I06150420, se sídlem Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí, info@proizs.cz, tel. +420 770 134 280, zapsanv Obchodním rejstíku R. (dále jen "Správce")

II.

Pověřenec pro ochranu osobních údaj.

II.1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údaj.

III.

Zpracování za úelem koupzbo

III.1. Správce zpracovává za úelem vyízení objednávek na koupi zboí uinnch prostednictvím internetovch obchodwww.proizs.cz, tedy za úelem plnní smlouvy v souladu s l. 6 bodem 1, písm. b) GDPR, osobní údaje poskytnuté návtvníkem nkteré z výše uvedench webovch stránek v tomto rozsahu:

 • -  jméno

 • -  píjmení

 • -  adresa bydlit

 • -  telefonní íslo

 • -  emailová adresa

 • -  pípadnI, je-li vyadována fakturace podnikatelskému subjektu

 • -  pípadnDI, je-li vyadována fakturace podnikatelskému subjektu - plátci DPH

1

Poskytnutí výše uvedench osobních údajje nezbytné pro plnní smlouvy ze strany Správce. Neposkytnutím výše uvedench osobních údajmá za následek nevyízení objednávky.

III.2. Správce uchovává osobní údaje uvedené v bodIII.1. tohoto dokumentu jak v elektronické tak i listinné podobpo dobu, po kterou je povinen uchovávat úetní a daové doklady podle zákona.

III.3. Pokud subjekt osobních údajposkytl osobní údaje uvedené v bodIII.1. tohoto dokumentu v rámci online registraního formuláe pro úely optovnch i budoucích nákup, správce uchovává osobní údaje registrovanch klientv elektronické podobdo okamiku kdy subjekt tyto osobní údaje v rámci svého internetového rozhraní uivatelského profilu zákazníka (dále jen "klientsket") sám neodstraní, nezmní nebo o odstranní i zmnu nepoádá Správce prostednictvím emailu na adresu info@proizs.cz. Tím není doten bod III.2. tohoto dokumentu.

III.4. Správce na základzpracovatelskch smluv a jinch ujednání pověřil zpracováváním osobních údajuvedench v bodIII.1. tohoto dokumentu, za úelem zajitní pepravy zbo, tedy za úelem plnní smlouvy v souladu s l. 6 bodem 1, písm. b) GDPR, tyto zpracovatele a spolené správce:

 • -  spoleného správce spolenost eská pota, s.p., I47114983, sídlem Politickch vzňů 909/4, PS225 99, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl A, vloka 756,

 • -  spoleného správce spolenost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., I61329266, se sídlem Modletice 135, PS251 01, any, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl C, vloka 52346,

 • -  zpracovatele spolenost RSC Logistics, logistické drustvo, I48151556, se sídlem Masarykovo nábeí 2018/10, PS120 00 Praha 2 – Nové Msto, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl Dr,vloka 7696.

  III.5. Spolensprávce eská pota, s.p., je oprávnn uchovávat osobní údaje poskytnuté ze strany Správce po dobu po nímůže eská pota, s.p. nebo tetí strana uplatnit jakákoliv práva související s poskytnutou potovní nebo vybranou doplkovou slubou, v souvislosti s

2

ník poskytnutí osobních údajdolo, a to za úelem ochrany práv a oprávnnch zájmSprávce, eské poty, s.p., i tetí strany. Osobní údaje v rozsahu Ia DInejsou spolenému správci ze strany Správce poskytovány.

Spolensprávce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. uchovává osobní údaje poskytnuté ze strany Správce po dobu nezbytnou k realizaci pepravy zásilky. Po uplynutí této doby údaje dále uchovává na základoprávnného zájmu spoleného správce, a to za úelem ochrany jeho právních nárok, ochrany majetku a vnitní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlecí lhty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatnné na konci promlecí doby. V pípadzahájení soudního, správního nebo jiného ízení zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takovch ízení a po zbvající ást promlecí doby po jeho ukonení. Oprávnnmi zájmy spoleného správce je ochrana právních nároka kontrola ádného poskytování slueb. Pro úely plnní právních povinností osobní údaje zpracovává po dobu 10 let.

Zpracovatel RSC Logistics, logistické drustvo, uchovává osobní údaje uvedené v bodIII.1. tohoto dokumentu, vyjma Ia DI, po dobu 3 let od jejich vloení do informaního systému Zásilkovny Správcem, a to za úelem obrany práv a povinností zpracovatele. Osobní údaje v rozsahu Ia DInejsou zpracovateli ze strany Správce poskytovány.

III.6. Správce informuje subjekt osobních údaj, e poskytnutí osobních údajsubjektm uvedenm bodIII.4. tohoto dokumentu v rozsahu:

 • -  emailová adresa zákazníka,

 • -  telefonní íslo zákazníka,

  je nezbytnm pedpokladem pro dokonení nákupu na internetovém obchodSprávce, pestoe u nkterch subjektuvedench bodIII.4. tohoto dokumentu jsou tyto osobní údaje vyadovány pouze pi doplkovch slubách. Správce vak svm zákazníkm nenabízí pepravní sluby bez tchto, ve smluvních podmínkách nkterch subjektuvedench bodIII.4. tohoto dokumentu oznaench jako doplkovch slueb, a to v zájmu lepího informování adresáta o doruení zásilky a v zájmu pedcházení vratek nedoruench zásilek, u nichnení zprotn povinnosti hradit náklady na jejich doruení. V tomto smyslu se jedná o oprávnnzájem Správce v souladu s l. 6 bodem 1, písm. f) GDPR.

  IV.

  Zpracování za jinm úelem

IV.1. Správce na základzpracovatelskch smluv pověřil zpracováváním osobních údajuvedench v bodIII.1. tohoto dokumentu, za úelem zajitní běžné provozuschopnosti,

3

tedy pro úel oprávnnch zájmSprávce v souladu s l. 6 bodem 1, písm. f) GDPR, tyto zpracovatele:

 • -  Core Trade s.r.o., I27794954, se sídlem Celní 444/10, Hluín, PS748 01, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajskm soudem v Ostrav, oddíl C, vloka 29893, jako subjekt poskytující sluby v oblasti tvorby softwaru, a webového a emailového hostingu,

 • -  Blank - úetní a daová kancelás.r.o., se sídlem Zemdlská 1378, 564 01 amberk, zapsaná v obchodním rejstíku vedením Krajskm soudem v Hradci Králové, oddíl C, vloka 40796, jako subjekt poskytující úetní sluby a daové poradenství,

 • -  ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném u Mstského soudu v Praze, oddíl C, vloka 223183, jako subjekt poskytující marketingové sluby v oblasti direct marketingu,

IV.2. Zpracovatel Core Trade s.r.o uchovává osobní údaje uvedené v bodIII.1. tohoto dokumentu jen v elektronické podobpo dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat úetní a daové doklady podle zákona. Ve stejném rozsahu, a navíc s informací o bankovním útu, a po výše uvedenou dobu, uchovává zpracovatel také osobní údaje dodavatelSprávce, jsou li fyzickmi osobami.

Zpracovatel Blank - úetní a daová kancelás.r.o. uchovává osobní údaje uvedené v bodIII.1. tohoto dokumentu, vyjma telefonního

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu a odebírejte novinky, akce a slevy

Seznámil(a) jsem se s vaší Ochranou osobních údajů, týkající se zpracování mých údajů na základě zákona

Vyberte měnu

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Zaregistrovat se nyní
×

Nalezeno

Podle štítku

Kategorie

Zboží

Oficiální registrace na CWA 2024

Registraci na "Czech Wildfires Academy 2024", která je určená pro nové letošní účastníky je oficiálně spuštěna! Odkaz na registrační formulář najdete zde. Těšíme se na vás!

Poptávky přímo z webu

Vytvářejte cenové poptávky přímo z našeho webu. Jednoduše vložte zvolené zboží do košíku a pokud obsah košíku přesáhne hodnotu Kč 45.000,0 bez DPH, zobrazí se Vám přímo v administraci košíku modré tlačítko "zaslat poptávku". Klikněte na něj a my Vám obratem zpracujeme individuální cenovou nabídku.

Užívejte výhod registrace

Zaregistrujte se na našem e-shopu a využívejte výhod naplno. V administraci můžete nejen editovat svůj profil, ale především odemknete vstup do sekce VIP nákupy, které jsou určeny pouze pro registrované návštěvníky. Budete mít také přehled o skladové dostupnosti. Ve VIP nákupech najdete extra slevy pouze pro Vás nebo Vašeho zřizovatele. Začít můžete kliknutím na kulatou ikonu panáčka vpravo od vyhledávacího okna.